Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin muharebe şartlarında te'lif ettiği İşârâtü’l-İ‘câz'ın Türkçe meâli Semendel Yayınları tarafından iki cild halinde yayınlandı. Kur’ân-ı Mu‘cizu’l- Beyân’ın nazmı (dizilişi) cihetinden i‘câzını tefsîr eden eser; sûrelerin, âyetlerin, cümlelerin ve cümlelerdeki kelimelerin ve hey’etlerin birbiriyle olan vech-i münâsebetlerini, cihet-i irtibâtlarını hârika bir tarzda beyân ediyor.

Bu mübârek eserin hem Arabça metni, hem de meâli verilmek súretiyle, tercemedeki Abdülmecid Efendi'ye isnad edilen, ancak onun da tasarrufu haricinde olduğu ortaya çıkan eksik ve hatalar giderildi. Orijinal metnin tam olarak muhtevâsını muhâfaza altına alma maksadıyla kaleme alınan iki cildlik eserde şu esaslara riâyet edildi:

1. Baştan sona kadar, hiçbir cümle, hiçbir kelime eksik kalmamak üzere Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Tefsîrine meâl verildi.
2. Eserde bazı mücmel ve muğlâk olan metinler, biraz açılarak terceme edildi. Ancak burada, kitabın aslını aynen muhâfaza etmek, Müellif’in murâd ve merâmına riâyet etmek súretiyle metinlerin meâl-i icmâlisi yapıldı.
3. Eserin meâlini verirken; Arapça metin, orijinal hâliyle sahife başında; metnin meâl-i icmâlîsi ise, hemen altında verildi.

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol