Tábiín ve Tebe-i Tábiínden sonra, müctehidler zamânında, edille-i şer‘ıyye, ya‘nî şerîatın, dînin kaynakları dört olarak tesbît olunmuştur. Bunlar kitâb (Kur’ân-ı Azímü’ş-şân), sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâdır. İşte biz Semendel Yayınları olarak, neşr ettiğimiz eserlerde bu dört delîli esâs almaktayız. Semendel Yayınları, Peygamber Efendimizin (sav) teblîğine sım sıkı sarılan sahâbe-i kirâmın yürüdüğü câdde-yi kübrâ-yi Kur’âniyyede yürümeye ve bu istikámetten ta‘vîz vermemeye karârlıdır.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 

Tahşiye Yayınları, Rahle Yayınları ve Cihangirân Yayınları markalarını bünyesinde bulunduran BMB Yayıncılık Limited Şirketi ile; sonradan “Semendel Yayınları” markasını kullanarak kitap neşriyatına başlayan Semendel Yayıncılık Anonim Şirketi’nin başlangıcı 29 Mart 2003 tarihine dayanır. Başlangıçta Mustafa Kaplan adına tescil edilerek “anonim şirket” statüsünde kurulan müessesemiz, diğer kurucular Bünyamin Ateş ve Burhan Bozgeyik’in isimlerindeki baş harfler kullanılmak suretiyle “BMB Yayın, Kâğıt, Turizm, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adıyla yayıncılık faaliyyetine başladı. 

Nisan 2003’te “Kader Risalesi ve Şerhi”, Mayıs 2003’te “el-Cihâd”, Haziran 2003’te “Münâzarât ve Şerhi” adlı kitapları “Tahşiye Yayınları” markası ile yayınlayan şirketimiz, 1 Haziran 2004 tarihine kadar yoğun bir şekilde yeni kitapların hazırlığını yaptı. Bu tarihten itibaren dört ortaklı “limited şirket” statüsüne geçen BMB, üç ayda “Ene Risalesi ve Şerhi”, “Zerre Risalesi ve Şerhi”, “Hüve Nüktesi ve Şerhi” ile “Rumûzu’l-Kur’an-1”i yayınlamayı başardı. İlerleyen aylar ve yıllarda da diğer kitâblar peş peşe istifâdeye sunuldu. 

6 Nisan 2009’da bir internet sitesinde “Tahşiye” adı kullanılarak ve bir televizyon kanalında “Tahşiye” ile “Rahle” adları zikr edilerek, terörle bağı varmış gibi hedef gösterilen şirketimizin mensûbları ve eserlerin müellif-i muhteremi Molla Muhammed Doğan el-Mûşî el-Kersî hocamız, 22 Ocak 2010 tarihinden i‘tibâren hapis musíbetine ma‘rûz bırakıldı. Daha sonra devlet yetkilileri tarafından “paralel yapı” olarak adlandırılacak ve mahkeme kayıtlarına “terör örgütü” olarak geçecek, devlet içinde ve dışında örgütlenmiş bir çetenin şeytânî bir oyunu olduğu anlaşılan hapis musíbeti, pek çok hayırlı neticelere vesile olarak 2011 yılının 20 Mayıs’ında sona erdi. Şirketimiz 2012 Kasım’ında tekrâr Mustafa Kaplan’a devr edilerek yetmişi aşkın eseriyle hizmete devâm ediyor. 

Rahman Suresinin tefsiri ve Dokuzuncu Şua 

Üstâd Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Şuá‘lar” adlı eserinde, “Belki inşâelláh, Risâle-i Nûr’un bir şâkirdi, Sûre-i Rahmân’ı tefsîr edip bu mes’eleyi de hall eder” diye müjdelediği “Rahman Sûresi’nin Tefsîri” Molla Muhammed Doğan hocamız tarafından te’lîf edilerek 5 Ekim 2013 tarihinde Rahle Yayınları vâsıtasıyla ümmetin istifâdesine sunuldu. Yine Üstâd Bediüzzaman’ın tekmîl edileceğini ihbâr ettiği “Dokuzuncu Şuá’ın Dokuz Álî Makámı” da Molla Muhammed Doğan hocamızın te’lîfi ile tamamlandı. Rahle Yayınları, bu kitabı latíf bir tevâfukla 22 Ocak 2014 günü okuyuculara dağıtmaya başladı. Te’lîfinden baskısı ve dağıtımına kadar çok zorlu safhalar geçiren her iki kitâb, “Büyük ve mühim bir umûr-i hayriyyenin çok muzır mâni‘leri olur. Şeytánlar o hizmetin hádimleri ile çok uğraşır” sözüne ádetâ mâsadak oldu. 

Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerinin “zındîka komitesi” dediği, kökü ecnebîde olan gizli bir örgütün yıldırma taktiklerini Elláh’ın lütf ü inâyetiyle savuşturan müessesemiz, inandığı hak da‘vânın müdâfii olmaya devam ediyor. 

Semendel, Risâle-i Nûr'un hizmetinde! 

Risâle-i Nûr eserlerinin şerh ve izah edilerek yayınlanması hizmeti, 2016 yılının Şubat ayında yeni bir boyut kazandı. 12 Şubat 2016 tarihinde kurulan Semendel Yayıncılık Limited Şirketi (sonradan anonim şirkete dönüştürüldü), “İkinci Şuá‘ın Şerhi” adlı kitabı ile yayıncılar kervanına katıldı. “Semendel Yayınları” markasını taşıyan kitab, Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî tarafından kaleme alındı. 

29 Mart 2003 tarihinde Tahşiye Yayınları ile başlayan Risale-i Nur eserlerinin şerh ve izahı, aradan geçen 13 sene içinde büyük ilgiye mazhar oldu. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin te’lif ettiği Risale-i Nur Külliyatındaki harika ma’nalar, “edille-i şer’ıyye” denilen kitab, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha ile delillendirilerek izah edilince, ortaya muhteşem bir hizmet metodu çıktı. Müteakib günlerde ve yıllarda Rahle Yayınları ile Cihangiran Yayınları’nı da yanına alan Tahşiye Yayınları, altmıştan fazla eseri kitap dünyasına kazandırdı. 

Kendilerini Risale-i Nur camiasına mensub sayanlar tarafından sıkça tartışılan, eserleri doğru/yanlış anlama ve mucibince hareket etme konusu, bu şerh-izah tarzı ile daha sağlam bir temele oturdu. “İman ve Kur’an hizmeti”, “Üstâdın meslek ve meşrebi”, “Risale-i Nur yoluyla İslâm’a hizmet” gibi çeşitli tabirler ve terimler altında yürütülen çalışmalar, Kur’an ve sünnet eksenine göre yeniden değerlendirmeye tabi tutuldu. Aydınlık bir ufuk açan Tahşiye, Rahle ve Cihangiran Yayınlarının eserleri, Risale-i Nur ile uygulayıcıları arasında bocalayan pek çok samimî mü’minin gönlünü ferahlattı. 

Şimdi yeni bir döneme girdik. Risale-i Nur’u şerh ve izah eden eserler, artık Semendel Yayınları tarafından istifadeye sunuluyor. 13 yıllık müktesebata sahip Tahşiye, Rahle ve Cihangiran Yayınlarının kitaplarını Semendel Yayınları devraldı. 

Yirmi Beşinci Mektûb, Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri 

Yine Risâle-i Nûr’da yer alan ibârelerden birisinde Yirmi Beşinci Mektûb’tan bahisle “Sûre-i Yâsîn’in yirmi beş âyetine dâir ‘Yirmi Beş Nükte’ olmak üzere rahmet-i İlâhiyyeden istenilmiş; fakat daha zamanı gelmediğinden yazılmamıştır” (Mektûbât, s. 503) deniliyor. Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun ki, bu müjde gerçekleşti ve 2016 yılının Nisan- Eylül ayları arasında; eser, Molla Muhammed el-Kersî imzasıyla üç cilt hâlinde Semendel Yayınları arasında yer aldı. 

İşârâtü'l-İ'câz'ın meâl ve şerhi yapıldı 

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapça olarak telif ettiği “İşârâtü’l-İ’câz” adlı eseri, Molla Muhammed el-Kersî tarafından orijinal nüshası esas alınarak tercüme ve şerh edildi. Toplam yedi ciltlik eserin ilk cildi 2017 yılının Ağustos ayında Semendel Yayınları tarafından basılarak istifadeye sunuldu. Dakík nükteleri ve ince ma’nâları ihtivâ eden bu mübârek tefsîr, müellifinin her ân şehîd olmayı beklemesi gibi bir hâlet-i rûhiyye içinde kaleme alındığı için, İslâm tarihinde bu ma’nâda böyle bir tefsîrin eşi ve benzerine rastlanmıyor. “Eserimi, hakíkí bir tefsîr niyyetiyle yapmadım; ancak ulemâ-i İslâm’dan ehl-i tahkíkın takdîrlerine mazhar olduğu takdîrde, uzak bir istikbâlde yapılacak yüksek bir tefsîre bir örnek ve bir me'haz olmak üzere o zamânların insânlarına bir yâdigâr maksadıyla yaptım.” diyen Bediüzzaman, eserin "umûm Risâle-i Nûr’un bir fihristesi, bir listesi ve o Nûr bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i’câzi’l-Kur’ân’ın bir menbaı olduğu"nu da belirtiyor. 

Fâsid te'vîller ve bâtıl inançlardan kurtuluş 

Tábiín ve Tebe-i Tábiínden sonra, müctehidler zamânında, edille-i şer‘ıyye, ya‘nî şerîatın, dînin kaynakları dört olarak tesbît olunmuştur. Bunlar kitâb (Kur’ân-ı Azímü’ş-şân), sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâdır. İşte biz Semendel Yayınları olarak, neşr ettiğimiz eserlerde bu dört delîli esâs almaktayız. Semendel Yayınları, Peygamber Efendimizin (sav) teblîğine sım sıkı sarılan sahâbe-i kirâmın yürüdüğü câdde-yi kübrâ-yi Kur’âniyyede yürümeye ve bu istikámetten ta‘vîz vermemeye karârlıdır. 

Yayın dünyâsında; güvenilir, izzetli, davâsından ta‘vîz vermeyen bir kuruluş olarak yer edinmek hedefimizdir. Cenab-ı Hak'tan bizi utandırmamasını, mahcûb etmemesini, rızásına uygun hizmetlerde bulunmayı nasíb buyurmasını niyâz ederiz.  

Yayınladığımız eserler, Kur’ân-ı Azímü’ş-şân’ın bütün emirlerine imtisâlen; müsteşrik ve masonlar tarafından Álem-i İslâm içine atılan; kitâb, sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâya muhálif fâsid te’vîller ve bâtıl inançlardan müslümânları kurtarmak için hakkı izhâr ve teblîğ sadedinde kaleme alınmıştır. 

Ayrıca neşriyâtımız, şer odaklarının en büyük arzusu olan dâhılî bir ifsâddan Müslümânları muhâfaza etmek için, edille-i şer‘ıyye dâiresinde bilgilenmelerini sağlama gáyesini taşımaktadır. Rabb-i Kerîm'imiz, cümlemizi hak olan sırât-ı müstekímden ayırmasın. Âmîn. 

Sa‘y ü gayret bizden, tevfîk Cenâb-ı Hak’tandır.

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol